Jan Novák

V manželství s mou drahou matkou
s mým otcem

opuštěný břeh jako ty matko krve
dere se korytem vzhůru a jako ty matko
žárlivý ohlídat svá vyhnanství

přicházíš s ničemnou nevinností blázna

už vzpomínám to já učinil
varuje kosou labuť
v proudech dýh otavy stesku
v přátelství s městysi
v úrovni prázdnin
řekou podebranou zbroji

naše přátelství je poznamenáno láskou

matka rukama panny obratně dělí kořist
svléká zpitého otce
I život má opět cenu
vytrvalí zasedáme ke stolu
nejstarší nahlas předříkává

jiné tvé přátelství matko
trysklé náhle z podílu setby
horoucí přátelství
zbabělé přátelství
vždyť odkryté
už mým fantastickým bratřím

mé nářky kterým brání matka
a světlá šílenství

na její vinici skutečně z masa a krve

má zručnost rouhače bolesti a pochyb
matko
čas zmeškaný žalmy
šestina říje s oděrky plic
zprostředkovatelna úleků
třeštění shůry
prasklý dobytek z jícnů sněží —

v odhodlání k smrti má síla
v jejím odmítání má vůle
v jejich střetnutích můj rozměr života
matko

matko?

čas prosakování: otec — matka — otec —
matka — matka

ale kde schytat hrdla rozprášená matko
v otcově nicotě stavíš svou bouři
z hedvábných útulků těsta
z útesů nahodilých smírů
z chorovodů pravd
z jar benzínu v dřeni chladíren
noční stolici prosím!
zavařte zpěvníky dusím se!
otče otče!
ptají se po mojí matce
hledejte mezi zvířaty v ohradě
snad běžte na dvůr

mezi vztyčenými její tvář orlice

procházím nocí
která přetrvá slunce? (soudím
rozechvěle mé řemeslo má činnost)
v šatně matka se probouzí
noc která mi stále unikala?

vychází dovršuje ohně na zahradách
aby vzápětí proklínala úsvit

moudrost hovoří matka
těmahle rukama takovou moudrost
už vezmi a běž slyšíš? běž?
odejdi k nástrojům
jsou v pravdě bez bázně a bdící
když krutá spravedlnost jejich ostří

(teď která pokora matčina lože
bělostná chtíčem plození
mojí přítomností tak důvěrně zraňována?

já vroucí tajemství matky
střežené v prohlubni duše
na svěžích pastvinách trudu?)

ach stvoří člověka lepšího než ona?

má matka
plodná bohyně
v révoví náboženská střílna

jak otvírá bránu ran
druhy semene
hledí slepce

má matka
a její strach z mlýnů
její právo zdivočelé včelami
její běhy laní v kráterech civilizace

ó má matka
předivý výběžek z hrdel

má matka
pěstitelka dýmů
váha zrání v ohbí zornice
má matka
vyčerpaný koncert

má matka
dobrodružství křesadel

ó přijď příjice pracovitá v pni
s poklopcem s morénami v úvalech s úly

má modlitba matko:
zhroucené nože?

* * *

zhrdající časem
má matka vlídná a podrážděná
běsnící pod křížem za svého prvorozeného

její modlitba? —

nebuď ho pro lásku na světě
nebuďte ho

vy živí živoucí
pohybující se nikde

(publikováno v Divokém víně 5-6 / 1967)

Ostatní tvorba Jana Nováka publikovaná v Divokém víně:
DV 17/2005: Pantalone se uchází o dámu, (spí psi…)
DV 16/2005: rozhovor (ponořování)
DV 13/2004: (bývalo u víta…), (cikáda v kleci…) a další