Marta Ehlová

HABEO LITEM ERGO SUM

(SOUDÍM SE, TEDY JSEM)

Advokacie je umění i řemeslo. Znalost řemesla je základnou, cit pro řemeslo je pak to, co z řemesla dělá umění; dokáže nadchnout a přesvědčit.
Umění je ovšem vážná věc: podle řecké mytologie je pod ochranou devíti dcer boha Dia a bohyně Mnémosyné (Paměti) zvaných Múzy. Tradice připisuje Múze Erató obor milostného básnictví, Euterpé lyrickou poezii, Kalliopé epický zpěv a vědu, Kléió dějepis, Melpomené zpěv a tragédii, Polymnii vážný zpěv, Terpsichoré tanec, Thaleii komedii a Úraníi astronomii. A že nad ně v umění není, svědčí fakt, že si je sám bůh Appolón vybral do svého doprovodu.
Která z Múz je však ochránkyní naší profese?
Nebo ji Múzy za umění nepovažují?
Možná jsou samy na rozpacích a váhají, kam nás zařadit.
Nebo se o nás naopak přou, protože se každá z nich považuje za tu pravou?
Určitě nás však všechny sledují ze svého sídla na Parnasu.
Oč jednodušší to mají lékaři. Mají svého Hippokrata - lékaře a filozofa, dokonce zakladatele lékařské školy a autora spisů Corpus Hippocraticum.
Naši univerzitní kolegové tedy dobře znají svého patrona. Jsou mu zavázáni slibem dodržovat etická pravidla pro jednání lékaře, zvaným Hippokratova přísaha. Posuďte sami, jak tato přísaha připomíná pravidla výkonu advokacie:
,,Nemocné budu léčit podle svého vědění a svých znalostí k jejich užitku a prospěchu... Co uvidím a uslyším při léčení nebo se dozvím mimo léčení, o tom pomlčím a budu to považovat za tajemství, jestliže to nemá být veřejně známo."
Traduje se, že patronem právníků je svatý Ivo. Ten má na Karlově mostě v Praze dokonce sochu. Svatý Ivo stojí ale nad všemi právníky a neví se, zda některou z právnických profesí třeba neprotěžuje. Vždyť to byl jen člověk, i když později svatořečený.
Múzy jsou Múzy. A těm by mělo být všechno lidské cizí. Tak která z nich má na nás největší právo?
Erató se svým milostným básnictvím či Euterpé s lyrickou poezií se na první pohled zdají, že nejsou těmi pravými. Přesto nás mohou obě úspěšně provázet v kauzách typu rodinného práva, kde emoce sehrávají dominantní roli.
Kalliopé s epickým zpěvem a vědou, Kléió s dějepisem, Melpomené se zpěvem a tragédií, Polymnia s vážným zpěvem a Thaleia s komedií se zdají být nepřijatelnějšími. V jejich oborech pracujeme téměř denně; epický a vážný zpěv lze v našem slovníku nazvat písemnými a rétorickými projevy advokáta před soudem a jinými úřady, vědu a dějepis zase přirovnat k právní vědě a znalostem zákonů, tragédie a komedie nepotřebuje komentáře.
Už vidím, jak se nad Terpsychořiným tancem a Úraníinou astronomií nezkušený advokát usmívá. Tanec a hvězdy nemají s advokacií přece vůbec nic společného! namítá. Ale mají. Jen se podívejte, jak chodíme, stojíme či sedíme. Nemusíme tančit, stačí držet tělo pěkně rovně, dbát na to, aby gestikulace rukou s mimikou tváře a oblečením tvořila harmonický celek; prostě být šarmantním mužem nebo elegantní advokátkou. A hvězdy? I ty k nám patří. Ptáte se proč? Vždyť tahle nebeská tělesa ovlivňují život na Zemi. Tedy i člověka - advokáta. Nehledě na to, že ve světě existuje již dávno obor zvaný Kosmické právo. Jeho zakladatelem je dokonce český průkopník kosmonautiky Vladimír Mandl (1899 - 1941), v r. 1932 vyšla jeho publikace, první svého druhu na světě.
Nevím, jak Hippokrates dává najevo svou nelibost lékaři, který jedná proti jeho zásadám. Dovedu si však představit, jak na to asi reagují Múzy mezi sebou. Pro vysvětlení uvedu příklad. Kdysi jsem obdržela od advokáta dopis tohoto znění:
,,Žádám o vysvětlení k tvrzení,…uvedl odpůrce, že přistihl svoji manželku v bytě s dr. P. V., jenž se po bytě pohyboval v negližé.
Sdělte:
1. Co si Váš klient představuje pod pojmem ,,negližé". Jde sice obecně o známý termín, nicméně v současné době má podle mého názoru již jen povahu knižního výrazu. Chci vědět, co jím konkrétně myslí Váš klient.
2. Přesné datum a hodinu, kdy se můj klient v bytě Vašeho klienta pohyboval v negližé.
Očekávám Vaši odpověď i na adresu mého klienta."
Než se setkal týden s týdnem, měla jsem na stole další dopis.
,,Dosud jsem od Vás neobdržel odpověď na dopis ze dne.... ve věci lživých údajů, které Váš klient uvedl do protokolu... Žádáme o písemnou omluvu a to bezodkladně. Tuto omluvu adresujte také Obvodnímu soudu... Dále Vám připomínám, že Váš klient poté, kdy se seznámil s obsahem mého zmíněného dopisu, hrubým způsobem a za užití vulgarismů reagoval před vlastními nezletilými dětmi Mařenkou a Jeníčkem. Žádám Vašeho klienta o písemnou omluvu, kterou bude adresovat individuálně také oběma dětem."
Myslím, že se tenkrát Melpomené s Polymnií pěkně poškorpily a nevylučuji, že se přitom i nebožsky tahaly za vlasy.
Habeo litem, ergo sum, můžeme prohlásit obdobně, jako muži humanismu, když prosazovali své Jsem proti náboženským dogmatům, že všechno je předurčené Bohem.
Všechny Múzy máme k dispozici při výkonu advokacie. Jde jen o to umět s nimi citlivě zacházet. Zejména se jich příliš nedotknout při volbě, které z nich budeme v tom kterém sporu více naslouchat.
A v tom je naše advokátská profese uměním.

Ostatní tvorba Marty Ehlové publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Naši stateční kolegové
DV 118/2022: Pára nad hrncem
DV 113/2021: Dramatický kroužek
DV 110/2020: Vzorný žák
DV 109/2020: Odříkaněho chleba největší krajíc
DV 107/2020: Mluv, ať tě vidím
DV 106/2020: Vivat Karel Weinlich
DV 105/2020: Tichá voda břehy mele a další
DV 104/2019: Zimní kapesníky
DV 103/2019: Naši stateční studenti
DV 102/2019: Kluci ze zadních lavic
DV 101/2019: Z L O – věčná inspirace literatury
DV 100/2019: Paní Polanková
DV 99/2019: Had
DV 97/2018: Kavárna Fénix
DV 96/2018: Rádio Luxembourg
DV 89/2017: ADVOKÁT doktor Alois R A Š Í N
DV 88/2017: Dorota Míčanová a 28. pluk
DV 87/2017: Nekorunovaný český král Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
DV 86/2016: V I V A T dědička Země české
DV 85/2016: Jan z Jesenice
DV 84/2016: Osudový glejt
DV 83/2016: Studium generale
DV 72/2014: Můj přítel Karel Svolinský